سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشکده فنی و مهندسی تهران مرکزی 
مدیریت گروه آموزشی دروس عمومی 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
نشریه پیوند 
مدیر مسول 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
مدرس 
 
 
الهیات و معارف اسلامی 
تدریس 
علوم پزشکی تهران  
مدرس 
 
 
الهیات و معارف اسلامی