تاثیرات متقابل دین وسنتهای اجتماعی
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار که درنوع خودشایدکم نظیر باشد سعی در پی تحقیق و بیان یکی از مسائل مهم جامعه شناسی در حوزه تعارض دین و تقابلات اجتماعی دارد که هنگام رودررویی اجتماع وارزشهای سنتی ویا مذهبی وجامعه دین دار چه تاثیری می توانند بر یکدیگر گذاشته و یا اینکه دین دست نخورده در سطح دنیا وجود دارد یانه؟ و سپس به فولکلور و فرهنگ عامه ایران پرداخته که دراین بخش بواسطه فقدان منابع ،خود منبعی است برای رشته های جامعه شناسی و دین شناسی ( به ویژه در جغرافیای دنیا وجامعه ایرانی ) که بسیار مفید خواهد بود این نوشتار بواسطه فقدان منابع فارسی و غیرفارسی فرصت زیادی راطلب نمود و حدود دو سال یا 1800 ساعت کار مفید رابه خوداختصاص داده است.
آدرس اینترنتی