اصول فقه و بنیاد حقوق ( دوجلد )
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب درعلم اصول فقه ومبانی حقوق نوشته شده که تقریرات خارج اصول آیت الله جناتی ومحصول 7سال تحقیقات و بیانات علمی استاد و شاگرد اوست . در این کتاب سعی شده از بیان اضافات ومباحث غیرضروری علم اصول فقه خودداری شودوبیشتر به مباحث کاربردی دراین فن بپردازد.حاشیه ها وتحقیقات پیوست از منابع مهم وبسیارمتقن این علم اخذ شده وبرخی حواشی نیز نتیجه استدلالهای نویسنده می باشد . این کتاب چندین دوره دردانشکده الهیات تدریس شده است .
آدرس اینترنتی