آلبوم من ◂ جعفر ساوالانپور
هیئت محبان الزهرا باکمک برخی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر.