مصاحبه با روزنامهٔ همشهری
23 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : روزنامه همشهری دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۲ - سال سوم - شماره ۱۵۶
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی