مصاحبه با نیویورک تایمز
14 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : روزنامهٔ نیویورک تایمز
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی